GenelKitabe

Teşvikiye Cami Kitabeleri

Teşvikiye Cami
159görüntülenme

Şişli İlçesinde adını aldığı semtte Teşvikiye Caddesinde bulunmaktadır. Buradaki ilk cami hicri 1209’da 3. Selim tarafından yaptırılmıştır. Buradaki kitabe de 1209 tarihlidir.

Şişli Teşvikiye Cami, eskidiği için 1854’te Abdülmecid Han tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu yenilemeye ait kitabedeki “Eser-i Avâtıf- ı Mecidiyye Mahallei Cedide-i Teşvikiyye” yazısı caminin Teşvikiye’nin gelişmesiyle aynı zamanda olduğuna gösterir. Cami en son olarak 1309/1891-92’de yenilenmiştir.

Bu yenilemenin Yuvan Efendi tarafından yapıldığı bilinmektedir. Teşvikiye Camii, diğer birçok 19.yy camii gibi yalnızca bir dış avlusu ve eğimli bir arazide inşa edildiği için güney kesiminde bir alt katı olan fevkani bir camidir. Duvarları kargir, kubbesi ise ahşaptır. Sağında ve solunda meşruta odaları vardır. Minaresi şişhaneli ve küfeki taşındandır. Caminin geniş avlusunda Sultan Üçüncü Selim  ile Sultan İkinci Mahmud’un tüfek ile nişan attıklarına dair nişantaşları vardır.

Sağ tarafta bulunan kitabe

Teşvikiye Cami Kitabesi

Şeh-i ali himem bu himmeti ihya eyleyüp kıldı
Ahalisi için bu camii zibayı nev bünyad

Devam-ı şevket için eyleyüp hayr dua etdi
İki tarih cevher mayesi ziver kulu inşad

Güzel camii ki teşvikiyye namıyla şerefüdardır.

Eseri zib cihan Abdülmecit han eyledi icad.

Sol tarafta bulunan kitabe

Teşvikiye Cami Kitabesi

Zinet-efza-yı makam-ı mualla hilafet-i islamiye u erike-pira-yı
Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniyye Es-Sultan İbn Es-Sultan Es-Sultan

El-Gazi Abdülhamid Han Sani Hazretleri taraf-ı eşreflerinden
İşbu camii şerif derununda o salat-ı mefruza edecek

Müminin taraflarından baniyi alisi olan valid-i kesirül mehamid-i şehriyarları
Firdevs-aşiyan  Sultan Abdülmecid Han Hazretlerinin rah-i pür-futuhu

Fatiha-i şerife ihdasıyla şad edilmek ümniyye-i hayretiyesiyle bin
Üçyüzon sene-i hicretiyyesinde tecdid u tevsi’an inşa edilmiştir.

Sene 1310

Hoşgeldin ya şehri ramazan adlı yazımızı okudunuz mu ? 

Niye hasta olmuyorlar adlı yazımızı okudunuz mu ?

Yorum Yap