Peygamberimizin Hayat Kronolojisi

admin 337 Görüntüleme
10 Dk. Okuma süresi

Peygamberimizin hayat kronolojisi her Müslüman tarafından bilinmesi gereken bir konudur. Bizler için rahmet ve kurtuluş vesilesi olarak gönderilen bu zatı (asm) tanımak bilmek büyük bir bilgi değil vazife değil midir?

Muhakkak ki Allah Resulünün (asm) hayatında alacağımız pek çok dersler bulunmaktadır. Bu yazımızda Peygamberimizin hayat kronolojisi ile o rahmet peygamberinin (sav) hayatı kare kare gözümüzde inşallah canlanacaktır.

Peygamberimizin Hayatı

571– Fil Olayı Yemen Valisi olan Ebrehe Kabe’ye saldırmış lakin beklemediği bir şekilde ebabil kuşlarının saldırması ile hezimete uğramıştır.

20 Nisan 571– Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) kainatı şereflendirdi.

575– Hz. Peygamber süt annesi olan Halime’nin yanında 4 yıl kalarak annesi Hz. Amine’ye dönmesi zamanı

576– Peygamberimizin (sav) annesi Amine ve onlara hizmet eden Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye babasının mezarını ziyaret etmesi ile ziyaret sonrası dönüşte Ebva’da annesinin vefat etmesi. Bundan sonra dedesi Abdülmuttalib Efendimizi (sav) himayesi altına almıştır.

579– Dedesi Abdülmuttalib’in ahirete göç etmiş ve Efendimiz bundan sonra amcası Ebu Talib’in yanında ve himayesinde kalmaya başlamıştır.

583– Amcası Ebu Talib ile beraber ticaret maksadıyla kervanla Şam’a gitti. Konakladığı Busrada Rahip Bahira isminde bir rahip Allah Resulü’nün beklenen son peygamber olduğunu keşfederek haber etmesi

590– Peygamberimiz Kureyş ile Hevazin arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalmış ve bu savaş sonucunda Faziletliler Antlaşması anlamında Hilfu’l-Füdul cemiyetine iştirak etmiştir. Peygamberimiz hayat boyunca bununla hep iftihar etmiştir.

591– Ticaret işi ile uğraşmaya başlamıştır.

596– Ticaret için Şam’a gitti. Bu tarihten üç ay sonra Hz. Hatice Validemiz ile evlenmiştir. Hz. Hatice validemizden 2 erkek, 4 kız evladı olmuş, isimleri sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah’dır.

605– Kâbe yeniden imar edilmek istenmiş lakin kabileler arasında anlaşmazlık çıkmış bu anlaşmazlığı gidermiştir.

Peygamberimizin Hayat Kronolojisi; Peygamberlik Hayatı

610– Bir Ramazan ayında Hira mağarasında Kadir Gecesi’nde ilk vahyin gelmesi ile birlikte peygamber olması. Sonrasında yakınlarından başlayarak İslâm dinine davet etmesi. İlk Müslüman olanlar Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’dir. O yıl kızı Hz. Fatma’nın doğmuştur.

613– Üç yıl gizli İslam’a davetten sonra safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yapmış ve yakın akrabalarına tebliğ etmek için yemekler vermiştir. O yıl Müslüman olanlara işkence yapılmaya başlanmıştır.

615– Müşriklerin Müslümanlara yaptığı ağır işkence ve baskıları sebebiyle Hz. Osman liderliğinde 14 Müslümanın Habeşistan’a hicret etmesi. O yıl Hz. Hamza ile Hz. Ömer Müslüman olmuşlardır.

616– Habeşistan’a ikinci hicret yapılmıştır. 18 hanım sahabe olmak üzere toplam 101 kişi Hz. Cafer İbn Ebi Talib öncülüğünde Habeşistan’a gitti. O vakitler henüz Müslüman olmayan Amr İbn As Necaşi’yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna etmek istemiş ama başarılı olamamıştır.

617– Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden yaklaşık 40 kişi Ebu Cehil’in liderliğinde toplanmış aldıkları karar ile Müslümanlardan alış-veriş yapılmasını, kız alıp verilmesini, görüşüp buluşulmasını, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkinin kesilmesini yasaklamışlardır.

İlginizi Çekebilir:   Nazar Duası ve Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dualar

Bir ahitname ile aldıkları bu boykot kararını yazıp mühürlemişler beze sararak Kâbe’nin içine asmışlardır. Bu boykot kararı ile Müslümanları bezdirmek ve Hz. Peygamber’in kendilerine teslim olması sağlamak istemişlerdir. Bu boykot yaklaşık 3 yıl sürecek sürecektir.

619– Yapılan boykot sona erdi. Aynı sene Efendimiz ’in (sav) oğlu Kasım, ardından diğer oğlu Abdullah vefat etmiştir. Onlardan sonra amcası Ebu Talib öldü ve ondan sonrada Hz. Hatice validemiz ahirete irtihal etti.

620– Bu tarihte Hz. Peygamberimiz (sav)’in İslam’ı tebliğ için Taif’e gitmiş ama ağır hakaretlere ve saldırılara uğraması sonrasında Mut’im bin Adiy himâyesinde tekrar Mekke’ye dönmüştür.

Miraç Mucizesi

621– Peygamberimizin hayatında önemli bir yeri olan isra ve Miraç olayları yaşanmış ve Allahu Zülcelâl Peygamberimizi zatını göstererek onurlandırmıştır. Bu hadise sonrası beş vakit namaz farz kılınmıştır.

Aynı sene 1. Akabe biatı gerçekleşmiş ve Medineli 12 Müslüman Akabe Tepesi’nde  Allah Resulüne biat etmiştir. Peygamberimiz (sav) Medine’ye İslam’ı anlatması için Hz. Mus’ab b. Umeyr’i görevlendirdi.

622– İkinci Akabe Biatı yapıldı. Peygamberimiz (sav) geçen sene Medinelilere tebliğ için gönderdiği Mus’ab b. Umeyr’in çalışmalarıyla 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle (sav) gizlice buluşmuş ve O’nu Medine’ye davet etmişlerdir.

Müslümanlar ve daha sonra da Efendimiz (sav) Mekke’den Medine’ye hicret etmişler ve Kuba mescidi inşa edilerek ilk ezan okunmuştur. Böylece Muhacirlerle ile Ensar arasında kardeşlik bağları kurulmuştur.

Hz. Peygamber Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile aynı yıl evlenmiştir.

Medine Dönemi

Peygamberimizin hayat kronolojisi Medine dönemi ile devam ediyor.

623– Medine-i münevverde Mescid-i Nebevinin ve Hane-i Saadet’in 7 ayda inşa edilmesi.

Kıblenin Mescid-i Aksa yerine Kabe-i Muazzama olması

Medine Şehir (site) Devleti kurulmuş ve başına Allah Resulü geçmiştir. Bu devlet ile Müslümanlar cemaat olmaktan devlete geçmişlerdir. Bu olaydan önce Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de sadece bir peygamber iken artık peygamber ve de bir devlet başkanı olmuştur.

624– Mekkeli müşrikler ile Bedir Savaşı yapılmış ve bu savaştan Müslümanlar şanlı bir zafer ile dönmüştür. Daha sonra Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidilmiş ve Medine’den çıkarılmıştır.

Ramazan orucu farz kılındı ve akabinde ilk bayram namazı kılınmıştır. Aynı zamanda zekat da farz olmuştur.

Peygamberimizin (sav) kızı Hz. Rukiyye vefat etti. Hz. Ali efendimiz ise Hz. Fatıma evlenmiştir. Bu yıl İlk kurban bayram namazı da kılınmıştır.

625– Ebu Süfyan’ın komuta ettiği 3000 kişilik tam donanımlı bir ordu ile Uhud muharebesi yapılmış, bu savaşta çok yaralar alınmış ve Hz. Hamza şehit olmuştur.

Bu yıl ramazan ayında Hz. Hasan şaban ayında ise Hz. Hüseyin doğmuştur. Hz. Ömer’in kızı olan Hz. Hafsa Peygamberimizin hayat arkadaşı olmuş ve onun ile evlenmiştir.

Yahudilerle Beni Nadir Gazvesi yapılmış ile şımaran Yahudiler sürgün edilmiştir.

626– Dumetü’l Cendel Gazvesi yapıldı ve bu savaş ile Suriye’de barınan eşkıyalar dağıtılmıştır.

İlginizi Çekebilir:   Peygamberimizin Hayatı Kısaca Özet

Peygamberimiz (sav) Ümmü Seleme ile evlenmiştir.

Peygamberimizin Hayat Kronolojisi; Savaşlar Dönemi

627– Hendek Savaşı yapıldı. Müşriklerin saldırısını önlemek isteyen Efendimiz Medine çevresine hendekler kazdırması nedeni ile bu savaşa Hendek savaşı ismi verilmiştir. Bu savaşa Ahzab savaşı da denilmektedir. Bu savaş sonucunda müşrikler yenilerek geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

628– Rıdvan biati yapılmıştır. Kabe ziyareti için yola çıkan Müslümanlar Mekke’ye elçi olarak Hz. Osman’ı gönderilmiş ancak Hz. Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz (sav) sahabilerinden müşriklerle savaşma konusunda biat almıştır.

Rıdvan biatı denilen bu biattan haber alan müşrikler, Hz. Osman’ı hemen serbest bıraktılar. Müşrikler Kâbe’yi ziyareti yasaklamak konusunda karar alarak, Efendimize bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediklerini iletmişlerdir.

Peygamberimiz (sav) görünüşte aleyhte gibi olsa da daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etmiş ve müşriklerle Hudeybiye barışını imzalamıştır.

Hayber fethedilmiş ve bu savaşta Hz. Ali’nin kahramanlıklar göstermesi ile Yahudilerin baş savaşçısı Merhab’ı bir hamlede yenmesi

Yahudi bir kadının Peygamberimizi (asv) zehirli keçi eti ile zehirleme girişimi olmuştur.

Peygamberimiz (asv)’in Hz. Safiyye ile evlenmesi.

629–  İleride tarihte iz bırakacak olan Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As’ın Müslüman olması

100 bin kişilik Bizans ordusu ile Mute Harbi yapıldı ve Bu savaşta İslam sancaktarı olan Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revaha’nın arka arkaya şehit olmaları. Bu savaş Halid bin Velid’in askerî dehası ile 3000 kişilik İslam ordusu, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatmış ve ordu çok zayiat vermeden geri çekilmiştir.

Dönemin hükümdarlarına İslam’a girmeleri için tebliğ mektubu gönderilmiştir.

Mekkenin Fethi

630– Kâbe putlardan temizlenmiş ve Mekke fethedilmiştir. Bu tarih Peygamberimizin hayat kronolojisi içinde önemli bir gelişme olarak yerini almıştır.

Sakif ve Havazin kabileleri ile Huneyn savaşın yapılmış ve Müslümanlar galip gelmiştir.

Bizanslılar ile Tebük seferi yapılmıştır. Bizans ordusu savaş hazırlıkları yapsa da savaşa cesaret edemedikleri için geri dönmüşler ve İslam ordusu karşısına çıkamamışlardır.

Münafıklar Tebük Seferi’ne katılmaktan kaçınmış ve bir fesat yuvası haline gelen Mescid-i Dırar’ın yıkılmıştır.

Taif muhasara edilmiş ve oradaki putlar Ebu Süfyan ve Mugire’nin eliyle yıkılmıştır.

Kaside-i Bürde şairi olan Ka’b bin Züheyr’in Peygamberimiz (sav)’in huzuruna gelmiş ve “Banet Suadü” diye başlayan meşhur kasidesini okumuştur. Bu kaside de “Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenalığı kökünden kazıyan Allah’ın kılıçlarından biridir” beytini okuyunca Efendimiz (asv)’in çok memnun olmuş ve ona Hırka-i Şerifini hediye etmiştir.

Hz. Peygamberin kızı Hz. Zeyneb’in vefat etmiş ve Eşi Mariye’den oğlu İbrahim’in doğmuştur.

631– Hz. Ebubekir’in hac emirliği yapması

Veda Haccı

632– Efendimiz (sav) veda haccını yapmış ve orada rahatsızlanmıştır. Akabinde 8 Haziran tarihinde vefat etmiştir.

Bu yazımızda Peygamberimizin hayat kronolojisi konusunu yazdık inşallah. Selamı, dua ve salavatımız Hz. Peygamberedir (sav) Rabbimiz bizleri şefaatinden ayırmasın. Amin

 

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir