Close

  Kitabe

  Karaki Hüseyin Çelebi Camii Kitabesi

  Sirkeci ile Gülhane arasında kalan tramvay yolu üzerinde bulunan Karaki Hüseyin Çelebi Camisine ait kitabedir. Şöyle yazmaktadır: Deâvî nazırı sabık Mümtaz efendi merhumun vasiyyeti üzerine / İşbu Karaki Hüseyin Çelebi camii-i şerifi mücedded ibna ve inşa olunmuştur. 1288 (~1871) Kelime Tahlili: Deâvi “Dava” kelimesinin cemisi yani “davalar” demek. Nazır ise şimdiki karşılığıyla “Bakan” demek. Bu Okumaya Devam Et

  Mehmed Şemseddin Efendi Tekkesi kitabesi

  Hırka-i Şerîf câmii yakınlarında, Keçeciler caddesinde, Akşemseddin Câmii’nden yaklaşık 50 metre ötede bulunan tekkenin bânisi, oradaki evini ve bahçesini Kādirî tekkesi olmak üzere vakf etmiş olan Mehmed Şemseddin Hazretleri, vakfiye târihi 1203/1788-89, âyin günü Perşembedir. ‘Akşemseddin Tekkesi’ ve ‘Şeyh Muhyî Efendi Tekkesi’ diye de adlandırılan tekke, rûmî 1311, mîlâdî 1895-96 yılında Müşir Âsaf Paşa tarafından Okumaya Devam Et

  Feyzullah Efendi Çeşmesi

  Fatih’te Feyzullah Efendi Medresesi(Millet Kütüphanesi)nin, Feyzullah Efendi Sokağına bakan yan cephesindeki köşede bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Medrese ile birlikte çeşmeyi de yaptıran II. Mustafa’nın hocası ve Şeyhü’l-İslam’ı Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi’dir. Çeşme yakın zamanda restore edilmiştir. Kitabede şunlar yazılıdır. Hâce-i hâkân-ı a’zam hazret-i fetvâ-penâh Seyyidü’l-afâk Feyzullah kudsiyyü’l-hisâl Bu nümudâr tahuru su-be-su Okumaya Devam Et

  Merzifonlu kara mustafa paşa medresesi kitabesi

  II. Viyana Kuşatmasını yapan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan medresedeki kitabe… II. Viyana kuşatmasında başarısız olunca Sultan IV. Mehmet tarafından idam ettirilen Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Divanyolu-Çarşıkapı’da bulunan medresesine ait kitabe. Kitabede şöyle yazmaktadır. Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün mü? O tîrin def’i kâbil mi râmîdir kazâ kavsi Ziyaret eden ahbâbı desin Okumaya Devam Et

  Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi

  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Spor Caddesi üzerinde Bezmi Alem Valide sultan tarafından 1839 tarihinde inşa edilmiştir. Bezmi Alem Valide Sultan İstanbul’a 12 adet çeşme inşa ettirmiştir. Bu çeşme dört cepheli bir meydan çeşmesidir. Valide Sultan İstanbul dışında Medine ve Kerbela’da üç sebil yaptırmıştır. 1839 yılında inşa edilmiş bu çeşme TBMM Milli Saraylar Dairesi tarafından 1985 Okumaya Devam Et

  Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa kitabesi

  Köprülü Mehmet Paşa’nın Safranbolu’da yaptırdığı, 1661 yılında ibadete açılan Camii avlusundaki, Kütüphane ve Muvakkithaneye ait Ta’lik kitabe. Kitabede şöyle yazmaktadır… Bu vakfî Köprülüzade Mehmed Paşa merhumun – olub bünyad kıldı cümle ehl-i beldeyi ihya Yapıldı camisi yanına bir de kütübhane – bekâda ruh-i pakın rahmete gark eyleye Mevlâ Tanin-endazdır her saatin rakkasi gerdune – Bu Okumaya Devam Et