Kitabe

Cafer Ağa Medresesi Kitabesi

Caferağa Medresesi, Alemdar Caddesi boyunca Sirkeci’ye ilerlerken Ayasofya eşsiz görkemini geride bırakıldığı an  Gülhaneye varmadan sağda bir sokak uzanır… “Caferiye Sokağı” ve Caferağa Medresesi tabelası gözünüze çarpar.   Medresenin banisi Cafer Ağa, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış ve Babüssade ağalarındandır. Hadım ağa olan Cafer Ağa görev yaptığı 1554-1557 yıllarında medresenin yapımı Mimar Sinan tarafından  başlanmış. Cafer Ağa’nın (Devamı)

Rumeli Çarşısı

Beyoğlu’nda bulunan pek çok tarihi handan birinin Avrupa tarzı mimariye sahip girişi ve Osmanlıca tabelası. Tabelada; Rumeli Çarşısı  1312 yazmaktadır.

Karaki Hüseyin Çelebi Camii Kitabesi

Sirkeci ile Gülhane arasında kalan tramvay yolu üzerinde bulunan Karaki Hüseyin Çelebi Camisine ait kitabedir. Şöyle yazmaktadır: Deâvî nazırı sabık Mümtaz efendi merhumun vasiyyeti üzerine / İşbu Karaki Hüseyin Çelebi camii-i şerifi mücedded ibna ve inşa olunmuştur. 1288 (~1871) Kelime Tahlili: Deâvi “Dava” kelimesinin cemisi yani “davalar” demek. Nazır ise şimdiki karşılığıyla “Bakan” demek. Bu (Devamı)

Mehmed Şemseddin Efendi Tekkesi kitabesi

Hırka-i Şerîf câmii yakınlarında, Keçeciler caddesinde, Akşemseddin Câmii’nden yaklaşık 50 metre ötede bulunan tekkenin bânisi, oradaki evini ve bahçesini Kādirî tekkesi olmak üzere vakf etmiş olan Mehmed Şemseddin Hazretleri, vakfiye târihi 1203/1788-89, âyin günü Perşembedir. ‘Akşemseddin Tekkesi’ ve ‘Şeyh Muhyî Efendi Tekkesi’ diye de adlandırılan tekke, rûmî 1311, mîlâdî 1895-96 yılında Müşir Âsaf Paşa tarafından (Devamı)

Feyzullah Efendi Çeşmesi

Fatih’te Feyzullah Efendi Medresesi(Millet Kütüphanesi)nin, Feyzullah Efendi Sokağına bakan yan cephesindeki köşede bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Medrese ile birlikte çeşmeyi de yaptıran II. Mustafa’nın hocası ve Şeyhü’l-İslam’ı Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi’dir. Çeşme yakın zamanda restore edilmiştir. Kitabede şunlar yazılıdır. Hâce-i hâkân-ı a’zam hazret-i fetvâ-penâh Seyyidü’l-afâk Feyzullah kudsiyyü’l-hisâl Bu nümudâr tahuru su-be-su (Devamı)

Merzifonlu kara mustafa paşa medresesi kitabesi

II. Viyana Kuşatmasını yapan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan medresedeki kitabe… II. Viyana kuşatmasında başarısız olunca Sultan IV. Mehmet tarafından idam ettirilen Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Divanyolu-Çarşıkapı’da bulunan medresesine ait kitabe. Kitabede şöyle yazmaktadır. Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün mü? O tîrin def’i kâbil mi râmîdir kazâ kavsi Ziyaret eden ahbâbı desin (Devamı)

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi

İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Spor Caddesi üzerinde Bezmi Alem Valide sultan tarafından 1839 tarihinde inşa edilmiştir. Bezmi Alem Valide Sultan İstanbul’a 12 adet çeşme inşa ettirmiştir. Bu çeşme dört cepheli bir meydan çeşmesidir. Valide Sultan İstanbul dışında Medine ve Kerbela’da üç sebil yaptırmıştır. 1839 yılında inşa edilmiş bu çeşme TBMM Milli Saraylar Dairesi tarafından 1985 (Devamı)

Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa kitabesi

Köprülü Mehmet Paşa’nın Safranbolu’da yaptırdığı, 1661 yılında ibadete açılan Camii avlusundaki, Kütüphane ve Muvakkithaneye ait Ta’lik kitabe. Kitabede şöyle yazmaktadır… Bu vakfî Köprülüzade Mehmed Paşa merhumun – olub bünyad kıldı cümle ehl-i beldeyi ihya Yapıldı camisi yanına bir de kütübhane – bekâda ruh-i pakın rahmete gark eyleye Mevlâ Tanin-endazdır her saatin rakkasi gerdune – Bu (Devamı)