Close

  Kitabe

  Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitabesi

  1741 yılında Şeyhülislam olan Hoca Sadeddin Efendinin torunu Mısır Mollası ve sonradan İstanbul Kadısı olan Molla Sadeddin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Üsküdar’da Karacaahmetde Gün doğumu caddesi üzerinde Fethi Paşa Camii’nin karşısında olup Türbe sırasında ve biraz ilerisinde bulunan bu çeşme ve sebil yan yana yapılmıştır. Sebil üç pencereli ve yuvarlak cephelidir. Yüzü mermerle kaplanmış olan haznesinin üstü çatısızdır. Kemeri Okumaya Devam Et

  Teşvikiye Camii Kitabeleri

  Şişli İlçesinde adını aldığı semtte Teşvikiye Caddesi’ndedir. Buradaki ilk cami 1209/1794-95’te III. Selim tarafından yaptırılmıştır. Mevcut kitabesi de 1209 tarihlidir. Cami, harap olduğu için 1271/1854’te Abdülmecid tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu yenilemeye ilişkin kitabedeki “Eser-i Avâtıf- ı Mecidiyye Mahallei Cedide-i Teşvikiyye” yazısı caminin Teşvikiye’nin gelişmesiyle eşzamanlı olduğuna işaret eder. Cami, son olarak 1309/1891-92’de yenilenmiştir. Bu yenilemenin Okumaya Devam Et

  Sadrazam Ali Paşa Çeşmesi (İki Yüzlü Çeşme)

  Cezeri Kasım Paşa Cami karşısında ve Çömlekçiler Caddesi ile Haydar Baba Caddesinin birleştiği yerde ve ikinci Caddesinin sol köşesindedir. Çeşme, iki yüzlü olup ön yüzünde üç satır halinde hazırlanmış şu kitabe vardır. Dokuz yüz altmış altıda yapub kazdırmamış târih Vezir-i a’zamı Sultan Süleyman’ın avni hemta Hasan ile Hüseyin’in ruhi içün hoş itmiş sebil İki cânibden Okumaya Devam Et

  Alemdar Mustafa Paşa Çeşmesi

  İslam Bey Mahellesi’nde, Tahta Minare Caddesi İle Tahta Minare Bostan Sokağının (Eskiden Çıkmaz Sokak imiş) birleştiği yerde ve Sokağın sol köşesindedir. Çeşmenin arkasındaki Tahta Minare Cam’i yerine apartmanlar yapılmıştır. Karşısında biri baston diğeri çiçekli olan iri büyük düzlük vardır. Bunlardan biri 1986 tarihinde güzel bir park olmuştur. Cephesi mermer kaplı bu güzel ve zarif çeşme, Okumaya Devam Et

  Bereketzade medresesi camii

  Bereketzade Medresesi, Galata semtinde, Karaköy’deki Tünel çıkışında, Bereketzade Medresesi Sokağı’ nda yer almaktadır. Banisi II. Mustafa ve III. Ahmed’in valideleri Gülnûş Emetullah Sultan’ın uzun süre kethüdalığını yaptığı için Valide Kethüdası adı ile tanınan Hacı Mehmed Paşa (ölümü H. 1135 /M. 1722)’dır. Kitabede şöyle yazmaktadır. Kethûda-yı Valide Sultan-ı kerrûbi-şiyem Ol Semiyy-i mefhar-ı alem hıdivv-i kâm-rân Bu Okumaya Devam Et

  Babüsselam (Selam Kapısı)

  Babüsselam Topkapı Sarayının üç büyük kapısından ikincisidir ve sarayın simgesidir. Birinci avluyu ikinciden ayıran yüksek duvarın ortasındaki iki kuleli Babüsselam, devletin yönetildiği yere açılırdı… Burası, devlete gösterilen saygının kapısıdır… Bu kapıdan girerken, padişah dışında kimse at üstünde kalmazdı… Sadrazam dahil herkes kapıya yaklaştığında atından inip sessizce yürürdü… Heybetli bir kapıdır… Her iki yanındaki kuleler; imparatorluğun Okumaya Devam Et