Allahın İsimleri Nelerdir? Esmaül Hüsna Nedir?

admin 262 Görüntüleme
10 Dk. Okuma süresi

Allahın isimleri dediğimiz Esmaül hüsna biz müslümanlar tarafından güzelce bilinmesi gerekir. Zira bizleri yaratan ve kainatın her yerinde isimlerinin cilveleri olan Allah’ı tanımak bilmek hepimizin görevidir. Zira Allah’ı bilmek ve tanımak bu yolda marifet elde etmek anacak onu tanımakla bilmekle olabilir.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Allahın isimleri 100’den fazladır. Esma kelime olarak ismin çoğulu, Hüsna ise en güzel’ anlamlarını ifade etmektedir. Esmaül hüsna ise en güzel isimler Allah’a aittir demektir.

Bununla birlikte Allahın isimleri esasında sonsuzdur demişlerdir. Bilinen ve meşhur olmuş Allahın isimleri şunlardır.

Allahın İsimleri Esmaül Hüsna 

1- Allah: Onun eşi ve benzeri yoktur, noksan sıfatlardan münezzeh tek ilahtır, İsimlerin sultanı olup tüm isimlerin vasfını ihtiva eden bir isimdir.

Bu azim ve eşsiz isim Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu öylebir isim ki ona ait olan bütün isimlerin ifade ettiği manaları içine alır. Bu ismi Allah’tan başka birisine mecazen dahi olsa verilmesi kullanılması uygıun değildir.

2- Er-Rahman: Yarattığı bütün varlıklara merhamet ve şefkat gösterendir, onlara ihsan ve şefkat edendir. Bağışlayab ve esirgeyen manaları vardır.

3- Er-Rahim: Bu dünya da herkese Ahirette ise yalnız müminlere acıyan, merhamet eden ve bağışlayandır.

4- El-Melik: Görünen ve göremediğimiz bütün alamlerim mülkün sahibi olandır, onun mülkü ve saltanatı daimidir.

5- El-Kuddus: O her çeşit eksikliklerden uzak olup pak ve temiz olandır, övgüye layık olan yalnız odur.

6- Es-Selâm: O selamete çıkarandır. Esenlik verendir.

7- El-Mü’min: O güven verendir, emin kılandır, vadine güvenilendir.

8- El-Müheymin: O her şeyi görendir, gözetendir, yapılan her işten haberi olandır.

9- El-Aziz: O izzet ve azamet sahibidir, her daim yergane galip olandır, ona karşı gelinemez.

10- El-Cebbar: Onun hükmü her şeye galiptir, karşı gelinemez, azamet  ve kudret sahibidir.

11- El-Mütekebbir: O çok büyüktür azimdir, büyüklükte eşi ve benzeri olmayandır.

12- El-Halık: O her şeyi yoktan dilediği gibi yaratandır, var edendir.

13- El-Bâri: O bütün mahlukatı bir model olmaksızın mükemmel ve uyumlu yaratandır.

14- El-Musavvir: O mahlukata şekil ve özellik verendir

15- El-Gaffar: O günahları afv edendir, çokça mağfiret edendir, günah işlemekten koruyandır.

16- El-Kahhar: O her dilediğini yapandır, mutlak galip ve hakim olandır.

17- El-Vehhab: O karşılık olmadan çokça nimet verendir ve ihsan edendir.

18- Er-Razzak: O bütün mahlukun maddi ve manevi rızkını bol verendir, ihtiyaçlarını karşılayandır.

19- El-Fettah: O bütün sıkıntıları giderendir, tüm kapıları açandır, her müşkülden kurtarandır.

20- El-Alim: O Gizli yada açık, geçmiş yada gelecek ne varsa her hakkıyla bilendir.

21- El-Kabıd (kabız): O istediğinin rızkını daraltandır,  ruhları alandır.

22- El-Basıt: O istediğinin rızkını genişletendir, ruhlarını veren ve yayandır.

23- El-Hafıd: O Kafirleri ve facirleri alçaltan ve zillete düşürendir.

İlginizi Çekebilir:   El Halık Ne Demek? Anlamı ve Fazileti Nelerdir?

24- Er-Rafi: O istediğine izzet ve şeref vererek yükseltendir.

25- El-Muiz: O dilediğini aziz edendir.

26- El-Müzil: O dilediğini zillete düşürendir, dilediğini hor ve hakir edendir.

27- Es-Semi: O her şeyi hakkıyla işitendir ve yapılan duaları kabul edendir.

28- El-Basir: O gizli yada açık, bilinen yada bilinmeyen her şeyi hakkıyla görendir.

29- El-Hakem: O mutlak hakimdir,  hakkıyla hüküm verendir.

30- El-Adl: O mutlak adalet sahibidir, her şeyi yerli yerince yapandır.

31- El-Latif: O lütuf ve ihsan sahibi olandır.

32- El-Habir: O gizli açık ne varsa her şeyden haberi olandır.

33- El-Halim: O acele ve kızgınlıkla hareket etmeyendir. Yumuşak davranan ve hilm sahibidir.

34- El-Azim: Onun büyüklükte ve azamette bir benzeri yoktur. O Pek yüce olandır.

35- El-Gafur: O affı ve mağfireti bol olandır, günahları bağışlayandır.

36- Eş-Şekur: O ameller çok az dahi olsa da bol sevap verendir.

37- El-Aliyy: O izzet, şeref ve hükümranlık bakımından yüceler yücesi olandır.

38- El-Kebir: O büyüklükte şan ve şerefte eşi benzeri yoktur, o şanı pek yüce büyük olandır.

39- El-Hafiz: O herşeyi koruyan ve muhafaza edendir.

40- El-Mukit: O yaratılan her şeyin rızıklarını gıdalarını yaratandır, bilendir, verendir.

41- El-Hasib: O kullarına yetendir, hesaba çekendir.

42- El-Celil: O celal ve azamet sahibi olandır.

43- El-Kerim: O kerem, lütuf ve ihsanı bol olan olup karşılıksız veren ve çokça ikram edendir.

44- Er-Rakib: O her anı gözeten kontrol edendir, bütün işleri murakabesi altında bulundurandır.

45- El-Mucib: O kullarının duaları ve arzularını kabul eden icabet edendir.

46- El-Vâsi:O tüm isim ve sıfatları ile her şeyi ihata edip kuşatandır.

47- El-Hakim: Onun her işi hikmetlidir ve abes iş yapmaz, her işi yerli yerincedir.

48- El-Vedud: O iyiliği sever, iyilik edene ihsan edendir. Sevgiye en layık olan odur.

49- El-Mecid: O şanı şerefi pek yüce olan ve her türlü övgüye layık olandır.

50- El-Bais: O bütün ölmüş olanları dirilten ve peygamberler gönderendir.

51- Eş-Şehid: O zaman, mekan olmadan her yerde hazır ve nazır olandır, görendir.

52- El-Hak: O varlığı daimi olan, fiili olarak var olan ve hakkı ortaya çıkarandır.

53- El-Vekil: O kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye vasıl edip ulaştırandır.

54- El-Kaviyy: Onun kudreti gücü en üstündür ve kudreti daimi olup hiçbir zaman azalmaz.

55- El-Metin: O kuvvet ve kudret bakımından pek güçlü olan ve gücü her şeye yetendir.

56- El-Veliyy: O inanaların dostudur, yardımcısıdır, onlara her zaman yardım edendir.

57- El-Hamid: O her türlü hamd, sena ve övülmeye layık olandır.

58- El-Muhsi: O her şeyin tüm mevcudatın sayısını ayrıntılarını bilen ve kuşatandır.

59- El-Mübdi: O daha önce modeli ve örneği olmadan ibtidaen benzersiz olarak yaratandır.

60- El-Muid: O yaratılanlar öldürdükten sonra onları tekrar diriltecek olandır.

İlginizi Çekebilir:   Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler

61- El-Muhyi: O yarattıklarına hayat vererek ihya edendir.

62- El-Mümit: O yarattığı her canlıya ölümü tattıracak olandır.

63- El-Hayy: O ezeli ve ebedi bir şekilde hayat sahibi olandır.

64- El-Kayyum: O kainatı varlığı ile, zatı ile ayakta tutandır, kaim olandır.

65- El-Vâcid: Hiçbir şey ondan gizli kalmaz ve o hiçbir şeye muhtaç değildir. Dilediğini yapandır.

66- El-Macid: Şanı şerefli olup keremi ve ihsanı çokça olandır.

67- El-Vâhid: Onun zatında, sıfatında ve fiillerinde benzeri yoktur. Şeriki yoktur ve o tekdir.

68- Es-Samed: Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur tam tersi herkesin muhtaç olduğu zattır.

69- El-Kâdir: O istediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olandır, her şeye gücü yetendir.

70- El-Muktedir: O dilediği gibi tasarruf eder, dilediğini kolayca yaratan kudret sahibidir.

71- El-Mukaddim: O dilediğini yükseltir, dilediğini öne geçirendir.

72- El-Muahhir: O dileğini alçaltır, dilediğini geriye bırakandır.

73- El-Evvel: O ezelidir, varlığının başlangıcı yoktur.

74- El-Âhir: O ebedir, varlığının sonu yoktur.

75- Ez-Zâhir: O varlığı açık olandır, aşikârdır, kesin ve açık delillerle bilinendir.

76- El-Bâtın: O zatının görülmesi ve mahiyetinin tam bilinmesi açısından gizlidir. Zira bizler sınırlı o ise nihayetsizdir.

77- El-Vâlî: O her şeyi idare edendir, işlerini yoluna koyandır, düzenleyen ve yönetendir.

78- El-Müteâlî: O son derece yüce âli olandır.

79- El-Berr: O kullarına iyilik edendir, ihsanı boldur, vaadini yerine getirendir.

80- Et-Tevvâb: O kullarının tövbelerini kabul edendir, günahları çokça bağışlayandır.

81- El-Müntekım: O kendisine asi olanların, zalimlerin mutlaka cezasını verendir.

82- El-Afüvv: O günahlara çokça mağfiret edendir.

83- Er-Rauf: O çok merhametli olandır, pek çok şefkatlidir.

84- Mâlik-ül Mülk: Tüm mülkün ve varlığın yegane tek sahibi olandır.

85- Zül-Celâli vel İkrâm: O celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi olandır.

86- El-Muksit: O Mazlumların hakkını alandır, adaletle hükmedendir, her işi birbirine uygun yapandır.

87- El-Câmi: O iki zıt olanı bir arada bulundurandır, kıyamette bütün mahlûkatı bir araya toplayandır.

88- El-Ğaniyy: O asla ihtiyaç sahibi asla değildir, muhtaç değildir, her şey Ona muhtaçtır. Çok zengindir.

89- El-Mugnî: O tüm ihtiyaçları giderendir, istediğini de zengin edendir.

90- El-Mâni: O istemediği şeye mani olup engelleyendir.

91- Ed-Dârr: O elem üzüntü veren, zarar veren şeyleri yaratandır.

92- En-Nâfi: O faydalı olan her şeyi yaratandır.

93- En-Nûr: O tüm alemleri nurlandırandır, istediğine nur verendir.

94- El-Hâdî: O istediğine hidayet verendir.

95- El-Bedi: O eşi ve benzeri olmayacak şekilde, misalsiz olarak yaratandır.

96- El-Baki: Onun varlığının sonu olamaz, ebedi ancak ve ancak odur.

97- El-Vâris: O tüm her şeyin asıl sahibi olan odur.

98- Er-Reşîd: O doğru yolu gösterendir, irşad edendir.

99- Es-Sabûr: O ceza vermek için acele etmeyendir, çok sabırlıdır.

Evet Allahın isimleri bunlardır. Allahın isimleri ezberlemenin pek çok faydaları vardır. Bu esmaları ezberleyerek çokça okuyalım inşallah.

Bu makaleyi paylaş
İnceleme bırak

İnceleme bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir