Close

  Sadeddin Efendi Çeşmesi Kitabesi

  1741 yılında Şeyhülislam olan Hoca Sadeddin Efendinin torunu Mısır Mollası ve sonradan İstanbul Kadısı olan Molla Sadeddin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Üsküdar’da Karacaahmetde Gün doğumu caddesi üzerinde Fethi Paşa Camii’nin karşısında olup Türbe sırasında ve biraz ilerisinde bulunan bu çeşme ve sebil yan yana yapılmıştır. Sebil üç pencereli ve yuvarlak cephelidir. Yüzü mermerle kaplanmış olan haznesinin üstü çatısızdır. Kemeri kabartma süslerle şekillendirilmiş ve üzerine üçer mısralı beş satırlık kitabesinde Şakir’in manzum beyiti yazılmıştır. Çeşme kitabesi şöyledir;

  Sahib-ül hayrat Sadeddin Efendi kim odur

  Necl-i Feyzullah Efendi nuhbe-i ensâb-ü al

  Hanedan-zad-ı asâlet kim uluvv-i himmeti

  Cüst-ü cûdan taşneganı eyledi asude hal

  Hasbetenlillah bu dil-cû çeşmenin bünyadına

  Su yerine sıdk-ü ihlas ile kıldı bezl-i mal

  Mevkiinde kıldı bir âli eser kim şüphesiz

  Ta-be-mahşer hayr ile mezkûr olur bikıyl-ü kal

  Kurretül-ayni Zübeyde Hanımın şadab idüb

  Vermeye dünya ve ukbada Hüda renc-ü melâl

  Şakira atşan okurlar su gibi tarihini

  Kevser ile iç Zübeyde ruhuna ab-ı zülal

   

  Sebilin kemerleri üzerinde yer alan kitabe ise şöyledir:

  Cenab-ı Kadıasker ibn-i Kadıasker-i zişan

  Huceste- menkıbet zatı mekarim-kar-ı bihemta

  Müfeyyiz-i saf-tıynet yani Feyzullah Efendi kim

  Anınla fahr ider cah-ü sadaret mesnedi vala

  Hemişe müstefiz olmakla herkes cuyi lûtfundan

  Bu esere kıldı necli paki dahi iktifa halal

  Anın mahdum–ı ali- kadri Sadeddin Efendidir

  Reh-i Hakda bu abı zemzem asayi iden icra

  Ebâ-an-ced mehadimi kiramın pak-ü mümtazı

  Mevali-i izamın serefrazı kamilü dana

  Sebil-ü çeşme yapdı kıldı ihrac kim aynanı

  İki vecihle ebna-yi sebili eyledi irva

  Acayip mevkiinde bu sebili eyleyüb bünyad

  Kefi pür-cudi oldu maksemi abı revan-bahşa

  Zemini mürtefii bünyadı dil-cû mevkii dilkeş

  Sebili bibedel tarh-ı müferrih resmi nev-peyda

  Sebili nev değil mecrayi abı zindeganidir

  Ki her bir katresi ihya ider atşanı Hızrı asa

  Dirsin buna aynı hayatı ruhu perverle

  Güruhi teşnegan Üsküdar-ı eyledi iskaa

  Nümüvdar oldu kısmı selsebiladan

  Bu tesnimi ihsanü hayre ukbada olur mecra

  Bir içim suyun amma hakkı vardır sahibül-hayrin

  Duası ömrü ikbaliyle olsun nûş idin guya

  Cenabı Hak o mahdum-ı mualla-kadrı zişanı

  Çemenzar-ı hayat-ı sermedi de eylesün ibka

  Hemişe menba’-ı ayn-ı müberrat eyleyüb zatın

  Nice asar-ı uzmaya muvaffak eyleye Mevla

  Gelüb bir bir okurlar Şakira tarih-i itmamın

  Sebili yapdı Sadeddin Efendi iç şifadır ma

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir