Close

  Teşvikiye Camii Kitabeleri

  Şişli İlçesinde adını aldığı semtte Teşvikiye Caddesi’ndedir. Buradaki ilk cami 1209/1794-95’te III. Selim tarafından yaptırılmıştır. Mevcut kitabesi de 1209 tarihlidir.

  Cami, harap olduğu için 1271/1854’te Abdülmecid tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu yenilemeye ilişkin kitabedeki “Eser-i Avâtıf- ı Mecidiyye Mahallei Cedide-i Teşvikiyye” yazısı caminin Teşvikiye’nin gelişmesiyle eşzamanlı olduğuna işaret eder. Cami, son olarak 1309/1891-92’de yenilenmiştir.

  Bu yenilemenin Yuvan Efendi tarafından yapıldığı bilinmektedir. Teşvikiye Camii, diğer birçok 19.yy camii gibi yalnızca bir dış avlusu ve eğimli bir arazide inşa edildiği için güney kesiminde bir alt katı olan fevkani bir camidir. Plan şeması ve üslup açısından III. Selim döneminden çok, bir 19.yy yapısı olarak yorumlanabilecek özelliklere sahiptir. Cami, fevkani yapıdadır. Duvarları kargir, kubbesi ahşaptır. Sağında ve solunda meşruta odaları vardır. Minaresi şişhaneli ve küfeki taşındandır. Caminin geniş avlusunda Sultan Üçüncü Selim H.1205 (M.1790) ile Sultan İkinci Mahmud’un H.1226 (M.1811) tarihli tüfek ile nişan attıklarına dair nişantaşları bulunmaktadır.

  Sağ tarafta bulunan kitabe:

  Şeh-i ali himem bu himmeti ihya eyleyüp kıldı
  Ahalisi için bu camii zibayı nev bünyad

  Devam-ı şevket için eyleyüp hayr dua etdi
  İki tarih cevher mayesi ziver kulu inşad

  Güzel camii ki teşvikiyye namıyla şerefüdardır.

  Eseri zib cihan Abdülmecit han eyledi icad.

  Sol tarafta bulunan kitabe:

  Zinet-efza-yı makam-ı mualla hilafet-i islamiye u erike-pira-yı
  Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniyye Es-Sultan İbn Es-Sultan Es-Sultan

  El-Gazi Abdülhamid Han Sani Hazretleri taraf-ı eşreflerinden
  İşbu camii şerif derununda o salat-ı mefruza edecek

  Müminin taraflarından baniyi alisi olan valid-i kesirül mehamid-i şehriyarları
  Firdevs-aşiyan  Sultan Abdülmecid Han Hazretlerinin rah-i pür-futuhu

  Fatiha-i şerife ihdasıyla şad edilmek ümniyye-i hayretiyesiyle bin
  Üçyüzon sene-i hicretiyyesinde tecdid u tevsi’an inşa edilmiştir.

  Sene 1310

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir