Close

  Birinci Abdulhamid Türbesindeki Kitabe

  Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ayak izi olan taşlara genel olarak “nakş-i kadem-i şerif” veya “nakş-i kadem-i saadet” denilmiştir. İslâm tarihinin çeşitli devirlerinde Hindistan’dan Mısır’a¸ Kudüs’ten İstanbul’a kadar geniş bir coğrafyada görülmektedir. Osmanlı sultanlarının mukaddes emanetlere gösterdiği saygının derecesi fevkalade yüksektir. Bu öneme binaen Topkapı Sarayı’ndaki Enderun’un en önemli koğuşu veya dairesi¸ Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hırkası ile diğer mukaddes emanetlerin saklandığı “Hırka-i Saadet” dairesidir. Burada dördü taş ve ikisi tuğla olmak üzere altı aded “kadem-i şerif” muhafaza edilmektedir. İstanbul’da Eyüp Sultan ve Üçüncü Mustafa türbelerinde de birer adet ayak izi bulunur.

  İstanbul Bahçekapı’da Sultan Birinci Abdülhamid Türbesi’nde bulunan taş da bunlardan bir diğeridir. Türbe’nin kuzey tarafında bir niş içine hazırlanan camekânda sergilenmektedir. Birinci Abdülhamid’in tuğrası altında yer alan kitabede aşağıdaki beyitler mevcuttur. 

  Oldu resm-i kadem-i Hazret-i Fahr-i Alem
  Tâc-ı vehhâc-ı ser-i cümle-i ehl-i îmân
  O kademdir ki idüp tayy-ı semâvât-ı alâ
  Menzil-i Sidre’ye bastı şeb-i esrâda ıyân
  Sür yüzün acz u niyâz ile idüp istişfa
  Olayım dirsen eğer mahzar-ı afv vu gufran

  Kelime Tahlili:

  Kadem: Ayak

  Vehhac: Çok ışıltılı, parıltılı

  Tayy: Atlayıp geçme, öteye gitme

  Şeb-i esra: Hızlı gece

  Iyan: Açık, Aşikare

  İstişfa: Şefaat

  Afv vu gufran: Afv edilme

   

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir